Tuyên bố Bản quyền

May 18, 2016
tin tức mới nhất của công ty về Tuyên bố Bản quyền

Tuyên bố Bản quyền

· Tất cả các tài liệu có trong Trang web DEEPBLUE SMARTHOUSE, bao gồm các trang web và các dẫn xuất của chúng bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm hoặc dịch vụ của nó, được tạo hoặc phát triển trên cơ sở bản quyền của DEEPBLUE SMARTHOUSE, là tài sản trí tuệ của DEEPBLUE SMARTHOUSE hoặc các đơn vị liên kết của nó các công ty.Sở hữu trí tuệ được bảo vệ bởi Luật Bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

· Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của DEEPBLUE SMARTHOUSE, mọi sự sao chép, sửa đổi, lưu trữ trong hệ thống truy xuất hoặc truyền lại, hoặc bán ràng buộc với các sản phẩm khác dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, liên quan đến bất kỳ phần nào của sản phẩm, dịch vụ, thông tin và tài liệu ở trên, điện tử, cơ khí hoặc khác, là bất hợp pháp và bị nghiêm cấm.

· Mọi vi phạm bản quyền của chúng tôi sẽ không được DEEPBLUE SMARTHOUSE dung thứ và DEEPBLUE SMARTHOUSE có thể yêu cầu lệnh trừng phạt, giảm nhẹ và bồi thường theo Luật Bản quyền, Bộ luật Hình sự, Luật Hành chính và các luật khác có liên quan.

Phòng pháp lý, DEEPBLUE SMARTHOUSE

 

Kính gửi khách hàng,

Xin lưu ý rằng có một số công ty sử dụng tên công ty của chúng tôi (DEEPBLUE SMARTHOUSE) để quảng cáo sản phẩm của họ.tất cả chúng ta đều biết đó là cách bất hợp pháp.

chúng tôi đang chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện họ.

đây là sơ đồ màn hình để bạn tham khảo.

Đây là lá thư từ luật sư của chúng tôi.

 

 

 

tin tức mới nhất của công ty về Tuyên bố Bản quyền  0